RODO

Informacja  o powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu

związku art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku(Dz.U. 2018. poz.1000)

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATOR POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY W NOWYM TARGU Powiatowe Centrum Oświaty                  w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ,
ul. Bolesława Wstydliwego 14

Tel. (18) 261 07 99

 Email: sekretariat@pco.nowotarski.pl

KIEROWNIK  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM OŚWIATYW NOWYM TARGU Powiatowe Centrum Oświaty

34-400 Nowy Targ,
ul. Bolesława Wstydliwego 14

Tel. (18) 261 07 99

 Email: sekretariat@pco.nowotarski.pl

IMIĘ I NAZWISKO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Beata Sięka Beata Sięka

34-400 Nowy Targ,
ul. Bolesława Wstydliwego 14

Tel. 18 26 61 334
Email: iod@nowotarski.pl

 

Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem przez Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu zadań publicznych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty z siedzibą w Nowym Targu  pod adresem:

Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,

34- 400 Nowy Targ

 

Informuję, że:

 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119) w związku z ustawą z:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 poz. 1082),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2021 poz. 1762 t.j.),
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (U.2022.530 t.j.),
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (D z .U z 2022 poz. 1510 j)
 • Ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości U.2021.217 t.j.
 • Ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym U.2022.1526 t.j).
 1. Celem przetwarzania jest realizacja zadań określonych przepisami prawa z zakresu:
 • Prowadzenia spraw należących do kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki, z wyjątkiem obsługi wykonywania remontów i modernizacji obiektów szkolnych, realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze budowlanym i zapewnienia obsługi prawnej.

  Do zadań jednostki należą w szczególności:

  a) przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu,
  b) obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,
  c) nadzór nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych,
  d) przygotowywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek w zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego,
  e) dokształcanie nauczycieli,
  f) koordynowanie spraw sieci szkół, w tym zakładanie, likwidowanie i przekształcanie szkół i placówek  oraz uzgadnianie kształcenia w zawodach,
  g) przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oraz innych spraw związanych z obsadą lub zmianami na stanowisku dyrektora szkoły  i placówki,
  h) nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w szczególności w zakresie:
  – prawidłowości dysponowania przyznanymi im środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł,
  – przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,
  – przestrzegania przepisów dot. organizacji pracy szkoły i placówki,
  i) prowadzenie zadań z zakresu kształcenia specjalnego
  j) prowadzenie spraw udzielenia zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek publicznych, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego,
  k) prowadzenie spraw z zakresu do wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
  l) prowadzenie spraw dotowania szkół i placówek, których organem prowadzącym nie jest powiat nowotarski,
  m) obsługa zadań oświatowych zlecanych przez MEN oraz wynikających z podpisanych przez Powiat Nowotarski umów i porozumień zleconych do obsługi przez PCO,
  n) obsługa zadań z zakresu statystyki i systemu informacji oświatowej oraz przygotowywanie danych źródłowych do sprawozdań przygotowywanych przez jednostki obsługiwane,
  o) opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu nowotarskiego;

 • prowadzenia spraw kierowania nieletnich wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
 • wspólnej obsługi finansowej jednostek, o których mowa w § 3 w szczególności z zakresu:
  a) gospodarki finansowej w szczególności z zakresu:
  – rozliczeń finansowych,
  – prowadzenia spraw płacowych,
  – prowadzenia spraw podatkowych;
  b) prowadzenia rachunkowości,
  c) prowadzenia sprawozdawczości,
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Inspektor Ochrony Danych Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, Email: iod@nowotarski.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie art. 17 RODO (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych( na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych w sprawach realizowanych na podstawie obowiazujących przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych, osoby będą
  o tym fakcie informowane i proszone o wyrażenie zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.