Strona główna

Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, jest powiatową jednostką budżetową w
rozumieniu ustawy o finansach publicznych, pełniącą funkcję jednostki obsługującej, w rozumieniu art. 6 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym.

Przedmiotem działania Powiatowe Centrum Oświaty jest:

1. Prowadzenie spraw należących do kompetencji organu prowadzącego szkoły i placówki, z wyjątkiem obsługi wykonywania remontów i modernizacji obiektów szkolnych, realizacji zadań inwestycyjnych o charakterze budowlanym i zapewnienia obsługi prawnej. Do zadań jednostki należą w szczególności:

 • przygotowywanie niezbędnych projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu,
 • obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego,
 • nadzór nad przygotowaniem arkuszy organizacyjnych,
 • przygotowywanie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek w zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego,
 • dokształcanie nauczycieli,
 • koordynowanie spraw sieci szkół, w tym zakładanie, likwidowanie i przekształcanie szkół i placówek oraz uzgadnianie kształcenia w zawodach,
 • przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i placówki oraz innych spraw związanych z obsadą lub zmianami na stanowisku dyrektora szkoły i placówki,
 • nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, w szczególności w zakresie:

– prawidłowości dysponowania przyznanymi im środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł,
– przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy,
– przestrzegania przepisów dot. organizacji pracy szkoły i placówki,

 • prowadzenie zadań z zakresu kształcenia specjalnego,
 • prowadzenie spraw udzielenia zezwoleń na prowadzenie szkół i placówek publicznych, których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu do wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie spraw dotowania szkół i placówek, których organem prowadzącym nie jest powiat nowotarski,
 • obsługa zadań oświatowych zlecanych przez MEN oraz wynikających z podpisanych przez Powiat Nowotarski umów i porozumień zleconych do obsługi przez PCO,
 • obsługa zadań z zakresu statystyki i systemu informacji oświatowej oraz przygotowywanie danych źródłowych do sprawozdań przygotowywanych przez jednostki obsługiwane,
 • opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu nowotarskiego;

2. Prowadzenie spraw kierowania nieletnich wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;

3. Wspólna obsługa finansowa jednostek, o których mowa w § 3 w szczególności z zakresu:

 • gospodarki finansowej w tym z zakresu:

– planowania,
– rozliczeń finansowych,
– prowadzenia spraw płacowych,
– prowadzenia spraw podatkowych;

 • prowadzenia rachunkowości,
 • prowadzenia sprawozdawczości.